Вхід

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних

послуг на Платформі МО КЕШ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Платформа МО КЕШ», резидент України, код за ЄДРПОУ 41504367 (надалі – «Виконавець»), пропонує укласти Договір про надання інформаційно-технологічних послуг на Платформі МО КЕШ (надалі – Договір) з метою отримання користувачами Платформи МО КЕШ можливості укладення між собою договорів позик.

Цей документ має статус офіційної письмової безстрокової публічної пропозиції (оферти) невизначеному колу осіб про укладення між Виконавцем та Користувачем Договору. Фіксація акцепту цієї оферти Користувачем здійснюється Виконавцем в електронному вигляді і зберігається у програмно-апаратному комплексі Виконавця.

Акцептуючи (приймаючи) цю оферту шляхом вчинення дій, визначених у цій оферті, Ви тим самим укладаєте Договір на наступних умовах:

1. Терміни та визначення

Для цілей цього Договору використовуються такі терміни:

Платформа МО КЕШ (надалі – Платформа)– програмно-апаратний комплекс, що належить Виконавцю, та забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між Виконавцем та Користувачами, а також дозволяє Користувачу обмінюватися зі Сторонами повідомленнями (документами).

Сайт Платформи – https://mo.cash

Правила користування Платформою МО КЕШ (надалі – Правила)знаходяться на сайті Платформи у розділі «Правила платформи». Правила є невід'ємною частиною цього Договору та є обов'язковими для виконання Користувачами.

Виконавець– Товариство з обмеженою відповідальністю «Платформа МО КЕШ», що забезпечує функціональні можливості Платформи.

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, яка уклала з Виконавцем цей Договір.

Позичальник– Користувач Платформи, який бажає отримати або отримав позику від Позикодавців, які є Користувачами Платформи.

Позикодавець – Користувач Платформи, який бажає надати або надав позику Позичальнику.

Сторони – Виконавець і Користувач, іменовані спільно.

Електронні дані (ЕД)– дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації особи, яка надає ці дані. Даними в електронній формі, які ідентифікують особу, яка надала ці дані (відправника документа) для цілей цього Договору є Логін та Пароль. Всі документи (повідомлення), в тому числі заявки, договори та інше, оформлені Користувачами на Платформі під своїм Логіном та Паролем визнаються Користувачами і Виконавцем як документи (повідомлення), які складені / погоджені / схвалені / підписані особою та є рівнозначними (мають однакову юридичну силу) з документами на паперовому носії. Визначення особи, яка надала до Платформи повідомлення (документ) та/або погодилася з будь-якою умовою, правилом, правочином на Платформі, здійснюється і підтверджується Виконавцем на підставі введених Користувачем при створенні цього повідомлення (документа) Логіна та Пароля.

Логін– унікальне зареєстроване ім’я Користувача на Платформі, що складається з набору символів та призначене для ідентифікації та подальшої аутентифікації Користувача на Платформі. Логіном є адреса електронної пошти Користувача.

Пароль– секретний цифровий набір символів, призначений для можливості входу Користувача на Платформу та підтвердження вчинення особисто Користувачем усіх дій на Платформі. Пароль в парі з логіном ідентифікують Користувача на Платформі.

Обліковий запис Користувача– електронна адреса (Логін), номер мобільного телефону Користувача, вказані Користувачем в реєстраційній формі при реєстрації на Платформі.

Заявка– Заявки про надання позики та Заявки на отримання позики, розміщені на Платформі.

Кредитна заявка– інформація про Позичальника, що розміщується на сайті Платформи і містить істотні умови позики.

Заявка про надання позики– пропозиція (оферта) Позикодавця укласти договір позики із зареєстрованим Позичальником, що розміщена на Платформі. Розміщення заявки про надання позики здійснюється шляхом введення (відображення) Позикодавцем на Платформі бажаної суми Позики, згідно цього Договору та Правил.

Договір позики– договір, за яким Позикодавець передає у позику Позичальникові грошові кошти, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю таку ж суму грошових коштів (суму позики) та сплатити проценти за користування позикою. Договір позики укладається між Позикодавцем і Позичальником за допомогою Платформи. Порядок укладення договору Позики визначається Правилами.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Користувачеві послуг з розміщення на Платформі інформації про бажання отримати позику або надати позику іншому Користувачеві Платформи і укласти договір позики, а також надання Користувачам технологічних можливостей з обміну між ними інформацією та електронними документами.

2.2. Для акцепту цієї оферти і укладення Договору Користувач cамостійно реєструє свою адресу електронної пошти, що є Логіном, та визначає номер мобільного телефону, для входження на Платформу або використовує обліковий запис у мережі Facebook.

2.3. Платформа реєструє обліковий запис Користувача. Цей Договір вважається укладеним з моменту реєстрації облікового запису Користувача на Платформі.

2.4. Вчинення Користувачем зазначених вище в пункті 2.2 дій (акцепт публічної оферти) означає повне і беззастережне прийняття Користувачем усіх умов Договору та Правил без будь-яких його змін (доповнень, виключень) та є рівносильним укладенню письмового Договору.

2.5. Термін дії Договору та Правил – необмежений.

3. Зобов'язання Сторін

3.1. Зобов'язання Виконавця:

3.1.1. Докладати зусиль щодо забезпечення цілодобового функціонування Платформи, піклуватися про інформаційну захищеність Платформи.

3.1.2. Не розголошувати інформацію про Користувачів, їх облікові записи, суми платежів, крім випадків, встановлених Договором та/або Правилами або випадків, коли законодавством України передбачено обов'язок з надання такої інформації уповноваженому на те органу державної влади, а також якщо така інформація є загальнодоступною або розкривається на підставі дозволу самого Користувача.

3.1.3. Зареєструвати Користувача за умови дотримання умов цього Договору та Правил.

3.1.4. Зберігати інформацію про дані, розміщені в Заявках, укладені договори позик та іншу інформацію, необхідну для використання Платформи, протягом 3-х (трьох) років з моменту розміщення Заявки на Платформі.

3.1.5. Видалити всі дані Користувача з Платформи на його вимогу, якщо на момент вимоги Користувач не має ніяких договірних відносин та зобов’язань, укладених на Платформі, та закінчився строк зберігання інформації згідно п.3.1.4. цього Договору.

3.2. Зобов'язання Користувача:

3.2.1. Виконувати умови цього Договору та Правил, розміщених на Платформі.

3.2.2. Зареєструватися на Платформі під своїм справжнім ім'ям, надати Виконавцю дійсні персональні (паспортні) дані, а також дані, необхідні для виконання умов цього Договору та Правил.

3.2.3. Не надавати можливості користування своїм Обліковим записом третім особам.

3.2.4. Не розголошувати Пароль, а також конфіденційну інформацію, надану для користування Виконавцем.

3.2.5. Піклуватися про утримання у працездатності, інформаційній захищеності та безпеці свого комп'ютера і баз даних.

3.2.6. Визнавати документи в електронному вигляді, складені за допомогою Платформи (заявки, договори, облікові записи тощо), як документи, складені в простій письмовій формі відповідно до вимог цивільного законодавства.

3.2.7. Не використовувати Платформу в будь-яких протиправних цілях, а також з метою здійснення купівлі товарів (робіт, послуг), заборонених до обігу відповідно до законодавства України.

3.2.8. Розміщувати достовірну інформацію та забезпечувати її своєчасне оновлення у разі настання відповідних змін.

4. Тарифи

4.1. За послуги, надані Користувачу на Платформі, що зазначені в розділі сайту Платформи «Ставки і комісії» (https://mo.cash/page/commission) і в Правилах, Виконавець або фінансова установа - партнер Платформи має право стягувати з Користувача винагороду, плату за додаткові послуги і штрафи, комісії і неустойки, пов'язані з виконанням зобов'язань за цим Договором та Правилами у розмірах, що зазначені на Платформі в розділі «Ставки і комісії» (https://mo.cash/page/commission).

4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ставки і суму винагороди, попередивши про це Користувачів за 10 календарних днів до введення нових ставок та винагород шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Платформи.

5. Захист інформації та підтвердження вчинення Користувачами дій на Платформі

5.1. Інформація і документи, що містять дані і відомості, які стосуються Договору, вважаються конфіденційними і не підлягають розголошенню Сторонами в будь-якій формі, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України, або за погодженням Сторін. Сторони визнають, що всі документи, погоджені Користувачами згідно цього Договору та Правил, мають таку ж юридичну силу для Сторін, як і документи, складені на паперових носіях та власноручно підписані Сторонами, тобто укладеними в простій письмовій формі.

5.2. Сторони визнають, що електронні повідомлення (документи), передані в межах використання Платформи, породжують юридичні наслідки, аналогічні використанню власноручних підписів відповідно до вимог законодавства України.

5.3. Для ідентифікації Користувача і для підтвердження його особи використовуються унікальні Логін і Пароль, а також додаткові дані, отримані, зафіксовані, верифіковані Платформою при реєстрації та подальших діях Користувача на Платформі. Всі дії на Платформі, вчинені під Логіном і Паролем Користувача, визнаються вчиненими особисто Користувачем.

5.4. Сторони зобов'язуються вживати заходів з безпеки і захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється на Платформі. Кожна із Сторін зобов'язується не розголошувати інформацію про комерційну таємницю, отриману від іншої Сторони, будь-яким третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації всіх форм власності, і не використовуватиме названу таємницю для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації в цілях, визначених Договором, Правилами та законодавством України. За розголошення або незаконне використання даної інформації зазначені Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України. Інформація не вважається і не вважатиметься комерційною таємницею і, відповідно, Платформа, не матиме жодних обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимогам, викладеним в будь-якому з наступних випадків:

інформація вже відома Платформі до моменту підписання Сторонами Договору та Правил;

інформація стає загальновідомою в результаті помилки, недбалості або навмисних дій Сторони, для якої ця інформація є конфіденційною;

інформація, отримана від третьої сторони у встановленому законодавством України порядку, без обмеження та без порушення умов Договору та Правил;

інформація надана третій стороні Стороною, для якої дана інформація є конфіденційною, без аналогічного обмеження на права третьої сторони;

інформація дозволена до розголошення згідно письмового дозволу Сторони, для якої дана інформація є конфіденційною.

5.5. У разі виникнення спорів щодо факту отримання однією зі Сторін будь-якого електронного повідомлення, тягар доказування лежить на Стороні, що не погоджується з фактом отримання електронного повідомлення.

5.6. Виконавець має право запитати у третіх осіб додаткову інформацію про Користувача з метою припинення (профілактики) протиправних дій. Виконавець залишає за собою право відмовити Користувачеві у використанні Платформи без пояснення причин такої відмови. У випадках виявлення в рамках Платформи протиправних дій з боку третіх осіб, Виконавець діє відповідно до чинного законодавства України і звичаїв ділового обороту.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України з урахуванням умов цього Договору.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі/непрямі збитки або упущену вигоду Користувача і/або третіх осіб внаслідок використання Платформи.

6.3. Виконавець не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі Платформи, а також за тимчасову відсутність у Користувача доступу до Платформи, які виникли з причин, не залежних від Виконавця, а також пов'язані з цим збитки Користувача.

6.4. Виконавець не відповідає за збитки Користувача, що виникли в результаті:

6.4.1. Наявності "вірусів" та інших шкідливих програм в устаткуванні і програмному забезпеченні, що використовується Користувачем для доступу до Платформи;

6.4.2. Неправильного заповнення реквізитів документів, що використовуються на Платформі, а також документів, що заповнюються при здійсненні платежів;

6.4.3. Порушення Користувачем умов цього Договору та Правил;

6.4.4. Неправомірних дій третіх осіб, у тому числі пов'язаних з використанням Облікового запису Користувача;

6.4.5. Невиконання Користувачами зобов'язань за договорами (угодами), укладеними між ними з використанням Платформи.

6.5. У разі, якщо Користувач не вказав або невірно вказав свої персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Користувача, понесені в результаті відмови в поверненні коштів або здійснення інших дій по використанню Платформи внаслідок неможливості ідентифікації Користувача.

6.6. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, прийнятих на себе за цим Договором, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, таких як: військові дії, антитерористичні операції, епідемії, пожежі, природні катастрофи, нормативно-правові акти і дії державних і інших уповноважених органів (організацій), що роблять неможливими виконання зобов'язань за цим Договором у відповідності до законодавства. Зазначені обставини мають бути підтверджені уповноваженим органом. Сторона за цим Договором, для якої настали обставини непереборної сили, що не дозволяють належним чином виконувати свої зобов’язання, повинна протягом 7 (семи) календарних днів сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили через Особистий кабінет на сайті https://mo.cash.

6.7. Виконавець має право заблокувати Облікові записи Користувачів в таких випадках:

6.7.1. надходження Виконавцю претензій чи скарг від інших Користувачів та/або третіх осіб про порушення Користувачем їх прав і законних інтересів;

6.7.2. виявлення діяльності, забороненої законодавством;

6.7.3. виявлення несанкціонованого внесення (спроб внесення) змін в будь-яку з частин програмного забезпечення Платформи;

6.7.4. у разі виявлення невірно вказаних персональних (паспортних) даних Користувача;

6.7.5. у разі виникнення у Виконавця необхідності ідентифікувати Користувача, а також відмови Користувача від надання документів, що ідентифікують Користувача;

6.7.6. порушення Користувачем умов цього Договору та Правил користування Платформою;

6.7.7. виявлення спроб несанкціонованого доступу.

6.8. Виконавець має право не обслуговувати запити до Платформи з анонімних проксі-серверів.

6.9. Користувач погоджується з тим, що Платформа:

6.9.1. не дає жодного зобов'язання, гарантій та/або заяв щодо здатності Позичальника повернути позику і / або Рівня довіри Позичальника, запропонованого Платформою;

6.9.2. жодним чином не відповідає за борги Позичальників;

6.9.3. розрахунки доходності на Платформі є ймовірними, публікуються тільки для ознайомлення;

6.9.4. не надає порад, рекомендацій або схвалення щодо Заявок Позичальників про отримання позики або самих Позичальників, інформація Платформи не може бути основою для прийняття рішення Позикодавцем щодо надання позики конкретному Позичальнику;

6.9.5. не заявляє і не дає ніяких гарантій щодо точності даних, що відображаються в Заявках Позичальників на отримання позики, не гарантує достовірність та правильність інформації;

6.9.6. не гарантує, що буде достатня кількість Заявок Позикодавців про надання позики для виконання Заяви Позичальника про отримання позики в повному обсязі;

6.9.7. поінформувала Користувача до укладання Договору позики, що Користувач пропонує отримати або надати позику виключно за особистим волевиявленням та на власний ризик;

6.9.8. не призначена для акумулювання/збору коштів в пул з метою подальшого реінвестування.

7. Порядок змін та розірвання Договору

7.1. Внесення змін та доповнень у цей Договір здійснюються Виконавцем в односторонньому порядку. Інформація про внесені зміни розміщується на сайті Платформи. Про внесення змін та доповнень Виконавець повідомляє Користувача шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Платформи. У разі незгоди Користувача з зазначеними змінами, він має право розірвати цей Договір у порядку, зазначеному в п. 7.2 цього Договору.

При зміні цього Договору Платформа зобов'язана:

помістити відповідне повідомлення на сайті.

розіслати зміни і доповнення у формі електронного документа всім Користувачам за адресами електронної пошти, зазначеними у Облікових записах Користувачів.

Терміни інформування про внесення змін і доповнень до Договору, до вступу змін в силу, Платформа визначає в односторонньому порядку, але не менш ніж за:

30 календарних днів при внесенні змін до діючих тарифів.

10 календарних днів у інших випадках.

У день набрання чинності змінами і доповненнями розмістити на сайті Платформи нову версію Договору, що враховує зміни та доповнення.

Будь-які зміни і доповнення до цього Договору з моменту вступу в силу поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, в тому числі тих, що приєдналися до нього раніше дати набрання чинності змінами та доповненнями.

7.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку:

7.2.1. Користувачем: шляхом направлення Виконавцю електронного повідомлення на email зазначений на сайті Платформи у розділі «Контакти» (можлива письмова форма, що забезпечує належне повідомлення Виконавця про розірвання Договору, на адресу, зазначену на сайті Платформи у розділі «Контакти»). У разі відсутності претензій з боку Виконавця і Користувача, та відсутності діючих договорів позики та невиконаних зобов‘язань, стороною в яких виступає Користувач, Договір вважається розірваним після закінчення 10 (десяти) робочих днів після отримання зазначеного повідомлення.

7.2.2. Виконавцем:

у випадку порушення Користувачем умов цього Договору або Правил;

у випадку недостовірного зазначення Користувачем своїх даних;

в інших випадках, зазначених у цьому Договорі.

У разі відсутності претензій з боку Виконавця і Користувача, та відсутності діючих договорів позики та невиконаних зобов‘язань, стороною в яких виступає Користувач, Договір вважається розірваним після закінчення 1 (одного) робочого дня після надсилання повідомлення Виконавцем.

8. Порядок обробки персональних даних

8.1. Для цілей виконання зобов'язань за цим Договором та забезпечення можливості укладення та виконання договорів (угод) з використанням Платформи, Користувач надає Виконавцю свої персональні дані.

8.2. У відкритому доступі дані Позикодавця розміщуються в знеособленому вигляді.

8.3. Користувач, укладаючи цей Договір, висловлює свою згоду і надає Виконавцю дозвіл і право на використання, обробку та передачу його персональних даних іншим Користувачам Платформи виключно з метою укладення між зареєстрованими Користувачами Платформи договорів (угод) і виконання зобов'язань за ними, а також з метою стягнення заборгованості у випадку неналежного виконання Користувачем своїх зобов'язань за такими договорами (угодами). У випадку залучення третіх осіб (агентів) для здійснення стягнення заборгованості Користувача за цим Договором та/або договорами (угодами), укладеними з використанням Платформи, Користувач надає право Виконавцю та/або іншим Користувачам надавати його персональні дані таким третім особам та згоду використовувати його персональні дані такими третіми особами.

8.4. Обсяг переданих Користувачем Виконавцю персональних даних залежить від статусу Користувача на Платформі (Позичальник, Позикодавець) і визначається в Правилах.

9. Вирішення спорів

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли у зв'язку з виконанням цього Договору, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів.

9.2. При неналежному виконанні умов цього Договору, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав до суду відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші положення

10.1. Платформа МО КЕШ є зареєстрованим товарним знаком Виконавця. Використання цього товарного знаку, а також інших логотипів, брендів і продуктів, описаних на сайті Платформи, не може проводитися без письмового узгодження з Виконавцем. Розміщення логотипу "МО КЕШ" («MO CASH») допускається тільки при наявності прямого посилання з такого логотипу на сайт Платформи.

10.2. Виконавець залишає за собою право виробляти модифікації (удосконалення) Платформи з урахуванням нових вимог і можливостей IT- технологій.

10.3. У рамках цього Договору Виконавець може надавати Користувачам додаткові (в тому числі платні) послуги. У разі, якщо додаткова послуга є платною, вона не може бути обов'язковою для Користувача, тобто необхідність отримання такої послуги визначається виключно Користувачем. Вчинення Користувачем дій, зазначених на Платформі, як дій, необхідних для отримання такої послуги, є вираженням згоди (акцептом) Користувача на отримання послуги на умовах, зазначених Виконавцем. Інформація про послуги та їх вартість розміщується Виконавцем на сайті Платформи в розділі «Ставки і комісії» (https://mo.cash/page/commission).

10.4. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

10.5. Ця оферта набуває чинності з моменту розміщення її на Платформі і діє протягом існування Платформи.


Правила користування Платформою МО КЕШ

Правила користування Платформою МО КЕШ (надалі – Правила) розроблені відповідно до законодавства України і є невід'ємною частиною Договору про надання інформаційно-технологічних послуг на Платформі МО КЕШ (надалі – Договір).

Факт реєстрації Користувача на Платформі означає його повне і всебічне ознайомлення та безумовне погодження з цими Правилами і прийняття на себе зобов’язання щодо їх належного виконання.

Правила регламентують і регулюють відносини, які виникають між Сторонами у сферах реєстрації та вчинення дій на Платформі, надання Користувачами власних персональних даних та їх обробки Виконавцем, укладання та реалізації Договору, договорів позики, що укладаються між Користувачами шляхом використання Платформи. Ці Правила є обов'язковими для виконання Сторонами.

Для цілей цих Правил використовуються такі терміни:

Анкета– інформація про Користувача, який бажає отримати статус «Позикодавець» або «Позичальник». Всі поля в Анкеті повинні бути заповнені. В Анкеті вказується бажана сума позики і строк користування нею.

Банківська карта– платіжний інструмент (електронний платіжний засіб) у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з банківського рахунка платника-Користувача з метою перерахування таким Користувачем коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, в тому числі в межах виконання своїх зобов’язань на Платформі.

Виконавець– Товариство з обмеженою відповідальністю «Платформа МО КЕШ», що забезпечує функціональні можливості Платформи.

Договір позики– договір, за яким Позикодавець передає у позику Позичальнику грошові кошти, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю через визначений ними строк таку ж суму грошових коштів (суму позики) та сплатити проценти за користування позикою. Договір позики укладається між Позикодавцем і Позичальником за допомогою Платформи. Договір позики укладається Позичальником у формі електронного документу шляхом засвідчення його за допомогою електронного цифрового підпису, та має силу документу, викладеного в простій письмовій формі. Порядок укладення договору Позики визначається Правилами.

Заявка– Заявки про надання позики та Заявки на отримання позики, розміщені на Платформі.

Кредитна заявка– інформація про Позичальника, що розміщується на сайті Платформи і містить істотні умови позики.

Заявка про надання позики– пропозиція (оферта) Позикодавця укласти договір позики із зареєстрованим Позичальником, що розміщена на Платформі. Розміщення заявки про надання позики здійснюється шляхом введення (відображення) Позикодавцем на Платформі суми бажаної позики, згідно цих Правил та Договору. Позикодавець – Користувач Платформи, який бажає надати або надав позику Позичальнику.

Користувач– будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, яка уклала з Виконавцем Договір.

Кредитна історія– сукупність інформації про Користувача (Позичальника), що надана Бюро кредитних історій, та відомостей про виконання ним зобов'язань за договорами позики. Бюро кредитних історій надає інформацію щодо кредитів та дисципліни їх погашення, яку Бюро кредитних історій отримує від партнерів бюро: банків, страхових та лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів.

Платіжна система– партнер Платформи, який надає послугу щодо перерахування коштів за допомогою банківської карти. Умови роботи Платіжної системи розміщені на відповідному сайті платіжної системи. Платіжні системи, які використовуються Платформою, вказуються у розділі «Партнери».

Сума позики на Платформі– сума, що може запропонувати Позикодавець за розміщеними на Платформі Заявками на отримання кредиту, повинна бути кратна 500.

Логін– унікальне зареєстроване ім’я Користувача на Платформі, призначене для ідентифікації та подальшої аутентифікації Користувача на Платформі. Логіном є адреса електронної пошти Користувача.

Обліковий запис Користувача– електронна адреса (Логін), номер мобільного телефону Користувача, вказані Користувачем в реєстраційній формі при реєстрації на Платформі.

Особистий кабінет Користувача– ресурс на Платформі, як сукупність захищених сторінок, створених в результаті реєстрації Користувача, і доступних Користувачеві за умови введення Логіна та Пароля для розміщення персональних даних та документів Користувача, а також можливості вносити і редагувати інформацію про себе, отримувати повідомлення від інших Користувачів, розміщувати документи, стежити за станом виконання договорів позики та вчиняти інші дії від свого імені.

Бюро кредитних історій (БКІ)– юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, оброблення, зберігання, захист і використання інформації, яка складає кредитну історію. Основним видом діяльності БКІ є ведення кредитної історії. Виконавець працює з Першим всеукраїнським бюро кредитних історій (ПВБКІ) та Українським бюро кредитних історій (УБКІ).

Пароль– секретний цифровий набір символів, призначений для можливості входу Користувача на Платформу та підтвердження вчинення особисто Користувачем усіх дій на Платформі. Пароль в парі з логіном ідентифікують Користувача на Платформі.

Платформа МО КЕШ(надалі – Платформа) – програмно-апаратний комплекс, що належить Виконавцю, та забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між Виконавцем та Користувачами, а також дозволяє Користувачу обмінюватися зі Сторонами повідомленнями (документами).

Позика– грошові кошти Позикодавця, які передані у користування Позичальнику на умовах повернення такої ж суми грошей та оплати процентів за користування ними та інших платежів відповідно до Договору позики.

Позичальник– Користувач Платформи, який бажає отримати або отримав позику від Позикодавців, які є Користувачами Платформи.

Рівень довіри Позичальнику– результат Скорингової моделі Платформи, що виражається латиницею (A, B, C, D та Е). Розраховується разово при розміщенні Кредитної заявки.

Сайт Платформи – https://mo.cash

Скорингова модель Платформи– модель, яка дозволяє дані Позичальника дорівняти до чисельного значення. Скорингова модель Платформи працює за принципом: чим більше інформації про себе надає Позичальник та наявності кредитної історії, що надана БКІ, та чим більше у нього належним чином виконаних договорів позики, укладених з Позикодавцями за допомогою Платформи – тим вищий результат. Результат є динамічним та змінюється залежно від об’єму наданої інформації.

Результатом скорингової моделі є Рівень довіри Позичальнику. Рівень довіри носить виключно розрахунковий та суб’єктивний характер з боку параметрів Платформи і не може розцінюватися як підтвердження дійсної платоспроможності Позичальника. Рівень довіри Позичальнику не тягне за собою виникнення будь-яких правових наслідків. Служба підтримки Платформи – підрозділ Платформи, що забезпечує технічне функціонування сторінок Платформи, вказаний у розділі «Контакти».

Сторони – Виконавець і Користувач, іменовані спільно.

Умови позики– сума, строк, процентна ставка та дати погашення суми позики та процентів за користування нею.

1. Реєстрація Користувачів на Платформі МО КЕШ

1.1. Для реєстрації на Платформі Користувач заповнює на Платформі реєстраційну форму із зазначенням своєї адреси електронної пошти, що є Логіном, номера мобільного телефону, Паролем або використовує обліковий запис у мережі Facebook.

1.2. Платформа реєструє обліковий запис Користувача після підтвердження реєстрації через лист, відправлений на електронну адресу Користувача. Договір вважається укладеним з моменту реєстрації облікового запису Користувача на Платформі.

1.3. Після реєстрації Облікового запису Користувача такому Користувачу стає доступною сторінка Особистого кабінету, в якому для подальшого заповнення міститься Анкета. Анкета містить (залежно від обраного Користувачем статусу) поля для заповнення. Всі поля в Анкеті є обов’язковими для заповнення. Щоразу коли Користувач отримує доступ до Особистого кабінету, він вводить логін та пароль. Логін Користувача та пароль є унікальними для Облікового запису і не підлягають передачі третій стороні.

1.4. Після заповнення Користувачем полів Анкети та завантаження сканованих копій документів залежно від обраного статусу, Платформа здійснює перевірку заповнених даних, після цього Користувач, набуває статусу Позикодавця або Позичальника.

З моменту набуття Користувачем статусу Позикодавця, він має право здійснювати розміщення Заявок про надання позики. З моменту набуття Користувачем статусу Позичальника, він має право ініціювати розміщення Кредитної заявки на Платформі.

1.5. Користувачі, які мають намір отримати статус Позичальника, повинні надати Платформі:

скановану копію свого паспорту;

скановану копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду);

власне фото чи відео на місці ведення бізнесу;

податкову декларацію і підтвердження сплати податків за попередній рік та на останню звітну дату;

виписку з поточного рахунку з банку за попередні 6 місяців з розшифровкою найменування платежів;

бізнес-план,

та копії інших документів, що підтверджують можливість Користувача своєчасно виконувати погашення позики та процентів за користування позикою.

Користувачі мають право надати в Особистому кабінеті додаткову інформацію щодо платоспроможності та її документальне підтвердження про себе та свій майновий стан (зокрема, скановані копії документів, фотографії, відеофайли тощо).

1.6. Користувачі, які мають намір отримати статус Позикодавця, повинні виконати пп.1.1-1.4. даних Правил.

2. Розміщення Кредитної заявки

2.1. Після проходження перевірки даних Користувача, Платформа повідомляє Користувача щодо можливості переходу до наступного етапу для отримання Рівня довіри.

Платформа протягом 3-х робочих днів після заповнення Анкети і завантаження ними усіх необхідних документів в Особистий кабінет на сайтіhttps://mo.cash, розраховує Рівень довіри Позичальника.

2.1. Для присвоєння Платформою Позичальнику Рівня довіри Виконавець додатково до вимог п.1.6. проводить з Позичальником співбесіду засобами зв‘язку (мобільний зв‘язок, вайбер, Skype тощо). Виконавець також має право змінювати Рівень довіри Позичальника та/або відмовити в праві розміщувати Заявку на отримання позики (зняти з сайту Платформи).

2.3. Виконавець за допомогою Скорингової моделі Платформи присвоює Користувачеві Рівень довіри. На Рівень довіри впливає інформація, надана Позичальником в Анкеті, та додаткова інформація про бізнес Позичальника та його майновий стан, історія взаємодії (в тому числі укладених і виконаних договорів позики) Позичальника на Платформі та даних, отриманих від БКІ.

Присвоєння Рівня довіри кожному окремому Позичальнику носить інформативний характер. Позикодавець повинен сформувати свою власну думку про платоспроможність Позичальника і провести власні дослідження, аналіз та оцінку кожного Позичальника, з яким планує укласти Договір позики, у разі необхідності, звертатися до фінансових консультантів з метою проведення незалежного фінансового аналізу.

2.4. Позичальник надає право Платформі звертатись за отриманням інформації про його фінансовий та майновий стан до Бюро кредитних історій, відкритих реєстрів та баз даних, до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному бутті Позичальника. Позичальник доручає Платформі повідомляти в Бюро кредитних історій інформацію про нього як про Позичальника.

Позичальник не заперечує та надає Платформі дозвіл на збір, зберігання, використання та поширення Платформою інформації про Позичальника, в т.ч. через бюро кредитних історій, а у випадку прострочення Позичальником платежів по Договору позики - інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або інших, пов’язаних з цим послуг. Після отримання Рівня довіри, кредитна заявка стає доступна Позикодавцям.

2.5. При формуванні Кредитної заявки Платформа автоматично розраховує передбачуваний графік погашення позики та процентів із зазначенням сум і періодів погашення.

2.6. Розміщуючи Кредитну заявку, Позичальник тим самим робить пропозицію (оферту) укласти договір позики з іншим зареєстрованим на Платформі Позикодавцем на умовах, зазначених у Заявці на отримання позики та згідно Типових умов Договору позики, що розміщені на Платформі. Розміщення Заявки на отримання позики Позичальником означає його згоду і готовність отримати кошти від Позикодавця без додаткових погоджень, а також взяття на себе зобов’язань належним чином виконати умови Договору позики.

2.7. Розміщуючи Кредитну заявку, Позичальник висловлює свою згоду на те, що усім зареєстрованим Позикодавцям стануть доступні його персональні дані, які містять прізвище, ім'я та по батькові Позичальника та інші дані Позичальника (паспортні дані, адреса місця реєстрації та проживання, а також інші відомості і документи, які надані Позичальником). Позичальник також надає свою згоду на надання та використання його персональних даних у випадку неналежного виконання ним своїх зобов’язань за Договором позики з метою відновлення порушених прав Позикодавця, а також надає свою згоду на передачу його персональних даних третім особам у разі відступлення прав вимоги за Договором позики.

2.8. Укладаючи Договір позики з використанням Платформи, Позичальник надає згоду Позикодавцю на здійснення останнім відступлення (передачі) права вимоги / продажу боргу / укладення договору факторингу за таким Договором позики з будь-якою третьою особою.

2.9. При розміщенні Позичальником Кредитної заявки, Виконавець має право розміщувати на Платформі також інформацію про присвоєний такому Позичальнику Рівень довіри і інформацію (без внесення змін, доповнень, коригувань тощо), надану Позичальником в Анкеті, а також консолідовану працівниками Платформи у процесі аналізу діяльності Позичальника:

Найменування Позичальника або Прізвище та ім’я Позичальника

Інформація про сплачені Позичальником податки за останній звітний період

Галузь діяльності Позичальника

Область, населений пункт, в якому знаходиться Позичальник

Строк діяльності бізнесу Позичальника

Вік Позичальника

Опис бізнесу (у т.ч. середня сума чеку, кількість клієнтів щодня) Позичальника

Чи перебуває Позичальник в судовому процесі?

Кількість людей, яка працює у Позичальника

Мета використання кредитних коштів

Як Позичальник планує повертати кредитні кошти

Посилання на профайл у соціальних мережах

Сума невиконаних зобов’язань, наявність прострочок, сума прострочки і кількість днів прострочки. Дана інформація також доповнюється даними з Бюро кредитних історій.

Фінансова інформація (баланс, звіт про фінансові результати)

Контактні дані Позичальника

Параметри позики (сума, строк, процентна ставка)

Управлінська інформація за формою наступної таблиці:

Балансові показники*, тис. грн.

strong Значення

Активи всього

 

Оборотний капітал

 

Обладання, меблі, інвентар

 

Дебіторська заборгованість

 

Кредиторська заборгованість

 

Кредити

 

Власний капітал

 

Основні показники

 

Коефіцієнт покриття чистим прибутком щомісячних платежів за кредитом

 

Коефіцієнт покриття оборотними активами кредиту

 

Коефіцієнт покриття власним капіталом кредиту

 

Рентабельність продажів, %

 

Продажі (середні значення)

 

Щомісячні, тис. грн

 

Щоденні, тис. грн

 

Середній чек, грн.

 

Кількість чеків на день

 

Кількість робочих годин на день

 

Середня націнка на усю продукцію, %

 

Сума закупівлі продуктів/сировини на місяць (в середньому за останні 6 міс.), тис.грн.

 

Чистий прибуток за місяць, тис. грн.

 

Щомісячні витрати, тис. грн.

 

Оренда точок продажу

 

Комунальні витрати та електрика

 

Маркетинг

 

Інші витрати

 

Всього

 

2.10. Виконавець має право встановити обмеження на розміщення одним Позичальником Кредитних заявок. Виконавець має право в односторонньому порядку скасовувати, змінювати та встановлювати нові обмеження по Кредитній заявці, встановлювати рекомендовану процентну ставку.

2.11. Від одного Позичальника не може бути більше 1 (однієї) активної Заявки та/або 1 (однієї) неповернутої позики на суму більше 500 000 (п‘ятсот тисяч) гривень 00 коп.

2.12. Максимальна сума однієї позики не може перевищувати 500 000 (п‘ятсот тисяч) гривень 00 коп., а мінімальна – не може бути меншою 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень 00 коп.

2.13. Строк позики не може перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців і не може бути менше 3 (трьох) місяців.

2.14. Строк дії Кредитної заявки, включаючи продовження, не може перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів. Після спливу цього строку Заявка на отримання позики анулюється.

3. Розміщення Заявки про надання позики

3.1. Користувач, що отримав статус Позикодавця, має право розміщувати на Платформі Заявку про надання позики. У Заявці про надання позики Позикодавець вказує бажану суму надання позики за кожним конкретним проектом. Заявка про надання позики зберігається в базі даних Платформи.

3.2. Розміщуючи Заявку про надання позики, Позикодавець тим самим погоджується укласти договір позики із обраним ним Позичальником на умовах, зазначених у Кредитній заявці та Типових умовах Договору позики.

3.3. Максимальна сума однієї позики не може бути меншою 1000 (однієї тисячі) гривень 00 коп.

3.4. Строк позики не може перевищувати 18-ти (вісімнадцяти) місяців і не може бути меншим 3-х (трьох) місяців.

4. Пошук і акцепт Заявки на отримання позики

4.1. Позикодавець здійснює пошук Заявок на отримання позики на Платформі. Акцептуючи Заявку на отримання позики, розміщену на Платформі, Позикодавець укладає Договір позики з Позичальником, що розмістив таку Заявку на отримання позики, і висловлює свою згоду на те, що Позичальнику стають доступні персональні дані Позикодавця, що містять прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний податковий код, місце проживання та контактні дані.

4.2 Договір позики укладається на умовах, зазначених у Заявці на отримання позики. Акцептовані Позикодавцем Заявки на отримання позики доступні тільки Позикодавцю, який акцептував такі Заявки на отримання позики та Позичальнику, який розмістив такі Заявки на отримання позики на Платформі.

4.3. Акцептована Позикодавцем Заявка на отримання позики, згідно якої не переховано коштів, стає доступна для пошуку іншим Позикодавцям, а Договір позики вважається неукладеним. У разі перерахування Позикодавцям грошових коштів після закінчення зазначеного строку, платіж вважається таким, що здійснений за межами і без сприяння Платформи, а Позикодавець несе усі можливі ризики такого перерахування. Такий переказ коштів може бути отриманий Позикодавцем (повернутий Позикодавцю) згідно чинного законодавства України та правилам відповідної системи грошових переказів.

4.4. Виконавець та Платформа має право встановлювати обмеження щодо кількості Заявок на отримання позики, які можуть бути акцептовані Позикодавцем (як в цілому, так і за кількістю одночасно акцептованих, але не оплачених Заявок), сумам, на які можуть бути акцептовані Заявки і т.д. Інформація про встановлення таких обмежень публікується Виконавцем на Платформі. Виконавець має право в односторонньому порядку скасовувати, змінювати і встановлювати нові обмеження на акцепт Заявок на отримання позики. Користувач, виступаючи Позичальником і маючи невиконані зобов’язання перед Позикодавцями Платформи, за винятком випадків, коли виступає в якості директора Позичальника, не може виступати в якості Позикодавця.

4.5. Після того, як Позикодавець обрав Заявку на отримання позики, Позикодавець вибирає суму, яку хоче надати в позику. Якщо пропозиції Позикодавця або Позикодавців не буде вистачати, Заявку Позичальника буде відхилено після періоду закінчення збору коштів.

4.6. Якщо декілька Позикодавців обрали одну Заявку на отримання позики і сума позики є більшою від суми цієї Заявки, то перевагу отримають Позикодавці, які перші надали пропозицію. Якщо сума, яку Позикодавець пропонує, перевищує суму, необхідну Позичальнику, то Позичальник зможе прийняти лише частину пропозиції Позикодавця. Це означатиме, що пропозиція Позикодавця виграла частково.

4.7. Платформа не дозволяє надання позик Позичальнику більше ніж на 50% від запитуваної суми кредиту від одного Позикодавця навіть за умови, що Заявка на отримання позики не назбирала необхідну суму коштів.

5. Укладення Договору позики та переказ коштів (надання позики)

5.1. Для укладення Договору позики Позичальнику і Позикодавцю необхідно отримати ЕЦП шляхом отримання сертифікату ключа ЕЦП у Центрі сертифiкацiї вiдкритих ключiв ТОВ "Iнтер-Метл". Інформацію щодо пакету документів для отримання ЕЦП та вартості цих послуг можна отримати на сайті http://www.itsway.kiev.ua/.

5.2. Договір позики вважається укладеним між Користувачами Платформи – Позикодавцем та Позичальником після підписання Договору позики Позичальником та Позикодавцем з використанням електронного цифрового підпису та перерахування Позикодавцем Позичальнику визначеної суми.

5.3. Укладений Договір позики розміщується Платформою в Особистому кабінеті Позикодавця та особистому кабінеті Позичальника.

5.4. Контрольний примірник договору, що зберігається на Платформі, є незмінним та захищеним від будь-якого стороннього впливу і може бути використаний за запитом зацікавленої особи в якості оригінального (апеляційного) примірника Договору позики.

5.5. Позикодавець, який натиснув кнопку «Подати заявку», потрапляє в реєстр Позикодавців. Після завершення збору коштів, Виконавець надсилає СМС-повідомлення чи лист на пошту Позикодавця з повідомленням про необхідність здійснити переказ коштів. Позикодавець переходить за посиланням у розділ «Мої проекти» в Особистому кабінеті на сайтіhttps://mo.cash. Після цього Позикодавець підписує Договір позики з використанням ЕЦП.

Навпроти бажаного проекту натискає кнопку «оплатити», вводить реквізити банківської карти в режимі реального часу, які передаються Платіжній системі. За необхідності, вводить код підтвердження здійснення переказу, що приходить на номер телефону.

5.6. Після успішного проведення переказу, Заявка отримує статус «Позика надана». При цьому датою видачі позики вважається дата переказу на рахунок Позичальника (отримання СМС-повідомлення від Платіжної системи), та з цього дня розраховується Графік погашення позики та процентів за користування позикою відповідно до умов Договору позики. Зарахування на рахунок Позичальника здійснюється до 2 (двох) календарних днів.

6. Повернення коштів (погашення позики та процентів за користування позикою)

6.1. Погашення позики та/або процентів за користування нею здійснюється Позичальником відповідно до Графіку погашення, який є невід‘ємною частиною Договору позики.

Період погашення позики здійснюється не рідше 1-го (одного) разу на 3-и (три) місяці, погашення процентів за користування позикою здійснюється щомісячно.

Датою сплати процентів є кожне N число місяця (N – номер дня місяця, який співпадає з номером дня отримання позики), починаючи з місяця, наступного за місяцем надання Позики, та день повного повернення Позики. Дата сплати процентів відображається в Графіку погашення.

Датою погашення позики є N число місяця відповідно до обраної періодичності погашення та день повного повернення Позики.

Датою погашення позики (повного виконання зобов‘язань за Договором позики) Позичальником вважається день, коли в Графіку погашення буде зафіксований нульовий залишок.

6.2. У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань, його Обліковий запис блокується для розміщення нових Заявок про отримання позики. Неакцептовані Заявки про отримання позики видаляються, а розміщені та акцептовані Заявки про отримання позики блокуються, про що повідомляються Позикодавці, які акцептували ці Заявки.

6.3. За кожен день прострочення виконання зобов'язання Позичальнику нараховуються штрафні санкції (неустойка) в порядку та у розмірі, передбачених у Договорі позики. Інформація про розмір неустойки доступна в Особистому кабінеті Позичальника.

6.4. Всі надходження за наданими Позикодавцем позиками будуть надходити без вирахування податку з доходів фізичних осіб. Позикодавець несе зобов’язання сплатити податок на прибуток з отриманого доходу від надання позик за допомогою Платформи. Платформа, зі своєї сторони, надає щорічний звіт про отримання Позикодавцем процентів для цілей оподаткування, та розміщує їх в Особистому кабінеті Позикодавця.

7. Витрати Користувачів

7.1. Тарифи Виконавця за надання інформаційно-технологічних послуг вказуються на сайті Платформи у розділі «Ставки та комісії» та/або в Типових умовах Договору позики, що розміщені на Платформі.

7.2. Позичальник, уклавши Договір позики, погоджується, що винагорода за супроводження (адміністрування) утримується Платформою після видачі позики.

8. Відступлення права вимоги

8.1. Позикодавець має право, а Позичальник дає повну і безумовну згоду, на відступлення (передачу) права вимоги / продажу боргу / укладення договору факторингу щодо усіх прострочених платежів та неустойок за Договором позики будь-якій третій особі.

8.2. Позикодавець має право скористатися послугами компаній-партнерів Виконавця з метою стягнення простроченої заборгованості або інших компаній на власний розсуд. Позикодавець на основі вільного волевиявлення і на свій ризик здійснює вибір компаній-партнерів Виконавця або будь-яких третіх осіб, з якими буде укладати договори про відступлення (передачу) права вимоги / продажу боргу / укладення договору факторингу.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за збитки Позикодавця якщо, незважаючи на вжиті заходи, стягнення заборгованості з Позичальника не буде здійснено, чи буде здійснено не в повному обсязі.

9. Права та обов'язки Сторін

9.1. Користувачі мають право:

9.1.1. розміщувати Заявки на отримання позики або Заявки про надання позики;

9.1.2. укладати Договори позики з іншими Користувачами;

9.1.3. відмовитися від укладення Договору позики, відповідно до цих Правил;

9.1.4. обмінюватися повідомленнями з іншими Користувачами;

9.1.5. вчиняти інші дії або отримувати виконання від Сторін у випадках, прямо або опосередковано передбачених у Договорі, Правилах та Договорі позики.

9.2. Користувачі зобов'язуються:

9.2.1. При доступі або завантаженні будь-якої частини Платформи або її змісту, при розміщенні інформації в Особистому кабінеті на Платформі, а також при будь-якому іншому використанні Платформи або її змісту, виконувати умови цих Правил та Договору в повному обсязі, а також дотримуватися приписів чинного законодавства України;

9.2.2. При порушені безпеки, втраті, крадіжці або несанкціонованому використанні Логіна та/або Пароля негайно повідомити Службу підтримки Платформи. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Служби підтримки платформи Користувач несе відповідальність за всю інформацію та діяльність на Платформі за будь-кого, хто використав Логін Користувача та пароль.

9.2.3. Отримати письмову згоду від членів своєї сім‘ї та/або бізнес-партнерів про розміщення на Платформі їх персональних даних;

9.2.4. Визнавати документи в електронному вигляді, укладені та оформлені відповідно до цих Правил та скріплені цифровими підписами, як документи, складені в простій письмовій формі;

9.2.5. Належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання як перед Виконавцем в процесі користування послугами останнього, так і перед іншими Користувачами (у разі укладення з ними Договорів позики);

9.2.6. Відмовитися від своєї анонімності і при доступі до Платформи не застосовувати технічні та інші методи забезпечення анонімності;

9.2.7. Не використовувати ніяких приладів або комп'ютерних програм для втручання або спроби втручання в процес нормального функціонування Платформи, або в процес укладення Договорів позики, перерахування коштів тощо;

9.2.8. Не розміщувати на Платформі матеріали порнографічного, образливого і рекламного змісту;

9.2.9. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть призвести до надмірного або необґрунтованого навантаження на Платформу;

9.2.10. Своєчасно (протягом 3 (трьох) днів) надавати повідомлення в Особистому кабінеті щодо зміни персональних даних, банківських рахунків та засобів зв‘язку (номер мобільного телефону, електронної адреси) для внесення змін до Договору позики.

9.2.11. Користувачу забороняється копіювання, відтворення, зміни, доповнення, розповсюдження (включаючи публічну демонстрацію), використання в комерційних або інших цілях вмісту Платформи (або будь-якої його частини), а також створення на її основі похідних об'єктів без попереднього письмового дозволу Виконавця.

9.3. Виконавець має право:

9.3.1. На свій розсуд вводити, скасовувати або змінювати плату за надані Виконавцем послуги;

9.3.2. Редагувати та/або видаляти з Платформи будь-яку інформацію Користувачів, включаючи Заявки, якщо вони суперечать цим Правилам, чинному законодавству України, а також в інших випадках на розсуд Виконавця;

9.3.3. Призупинити або припинити реєстрацію та доступ Користувача на Платформу у випадку, якщо Виконавець буде обґрунтовано вважати, що Користувач веде неправомірну діяльність;

9.3.4. Відмовити Користувачеві у використанні можливостей Платформи частково або повністю на будь-якому етапі від реєстрації до моменту укладення Договору чи Договору позики без пояснення причин;

9.3.5. Вчинити дії щодо блокування Облікового запису Користувача в будь-який час у разі виявлення факту недостовірності інформації про Користувача;

9.3.6. Заблокувати Особистий кабінет Користувача, якщо виникне підозра, що людина, яка увійшла в Особистий кабінет не є Користувачем або підозра про незаконну або шахрайську діяльність та/або несанкціоноване використання;

9.3.7. Проводити необхідні профілактичні та інші роботи в той чи інший час на особистий розсуд з попереднім повідомленням Користувачів або без такого;

9.3.8. Змінювати ці Правила та іншу документацію для Користувача, розміщену Виконавцем на Платформі, з попередженням про зміни не пізніше 10 (десяти) календарних днів;

9.3.9. Запитувати у Користувачів додаткову інформацію необхідну, у тому числі, для проведення верифікації та ідентифікації, визначення рівня довіри Користувачів;

9.3.10. Отримувати винагороду за надані Користувачам послуги в порядку та на умовах, що визначені в Договорі, Договорі позики та цих Правилах;

9.3.11. Вчиняти інші дії або отримувати виконання від Користувачів у випадках, прямо або опосередковано передбачених у Договорі, Правилах та Договорі позики.

9.4. Виконавець зобов'язується:

9.4.1. Надавати Користувачам доступ до призначеної для загального огляду інформації про Заявки Користувачів, що розміщені на Платформі;

9.4.2. Розміщувати Заявки Користувачів на Платформі, відповідно до даних Правил;

9.4.3. У разі введення, скасування або зміни плати за надані Виконавцем послуги – сповіщати Користувача про це за 10 (десять) календарних днів, шляхом зміни цих Правил або розміщення (зміни) спеціальної інформації на Платформі;

9.4.4. Не надавати інформацію, отриману від Користувачів (включаючи адресу електронної пошти), третім особам для розсилки небажаної комерційної інформації («Спаму»).

10. Врегулювання спорів

10.1. Врегулювання спірних питань, що виникають у процесі виконання Договорів позики здійснюється на підставі даних Правил, чинного законодавства України та принципів справедливості, добросовісності та розумності. Виконавець має право запропонувати Користувачам послуги «доброго посередника» при вирішенні спірної ситуації. У випадку неможливості врегулювання спірних питань в рамках Платформи, Сторони вправі звернутися до суду за місцем знаходження Виконавця відповідно до чинного законодавства України.

10.2. У випадку неналежного виконання Позичальником зобов'язань за Договором позики Виконавець передає Позикодавцю всі відомі йому дані про Позичальника, а також надає документи, що підтверджують укладення Договору позики чи інші доступні Виконавцю дані, які можуть бути використані Позикодавцем для захисту та поновлення своїх порушених прав та інтересів.

10.3. У разі появи скарг у Користувачів Платформи, вони мають право звернутися письмово /надіслати електронне повідомлення за адресою, що зазначена на сайті Платформи у розділі «Контакти».

11. Загальні умови

11.1. Інформація, представлена на Платформі, призначена виключно для Користувачів Платформи. Контент, який надається через Платформу, не призначений для поширення або використання, що може суперечити чинному законодавству.

11.2. Користувачу дозволяється завантажувати та роздруковувати зміст Платформи виключно для особистого користування. Зміст не повинен бути скопійований або відтворений, змінений, перерозподілений, використаний без письмового дозволу Платформи.

11.3. Платформа не несе відповідальності за зміст завантаженої/розміщеної Користувачами інформації.

11.4. Платформа буде прагнути бути доступною для використання в будь-який час. Проте, це не те, що Платформа може гарантувати і можуть бути випадки, коли Платформа буде недоступна. Команда Платформи зробить усе можливе, щоб повідомити Користувачів через сайт Платформи, коли послуга буде недоступна та коли відновиться доступ. Користувачі можуть зв'язатися з командою Платформи, коли платформа недоступна, засобами електронної пошти _або зателефонувавши по телефону, вказаному в розділі «Контакти».

11.5. Користувач погоджується використовувати Платформу тільки в законних цілях і таким чином, що не порушує/обмежує права будь-кого.

11.6. Платформа не несе відповідальності за використання Користувачами контенту Платформи.

11.7. Платформа приймає розумні запобіжні заходи, щоб гарантувати, що системи Платформи є безпечними. Проте, інформація, передана за допомогою систем Платформи буде проходити через публічні мережі зв'язку. Платформа не несе відповідальності, якщо повідомлення, відправлені через Платформу, перехоплюються третіми особами або їх не вдалося відправити.

11.8. Платформа може містити посилання на веб-сайти. Платформа не несе відповідальності за будь-які матеріали, що містяться на будь-якому веб-сайті третьої сторони

Підписка на новини