Глосарій

щодо роботи Платформи МО КЕШ

Цей документ містить усі терміни які використовуються Платформою МО КЕШ при наданні послуг Користувачам та Партнерам, а саме:

Анкета - інформація про Користувача, який бажає отримати статус «Інвестор» або «Позичальник».

Банківська карта – платіжний інструмент (електронний платіжний засіб) у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з банківського рахунка платника-Користувача з метою перерахування таким Користувачем коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, в тому числі в межах виконання своїх зобов’язань на Платформі.

Бюро кредитних історій (БКІ) – юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, оброблення, зберігання, захист і використання інформації, яка складає кредитну історію. Основним видом діяльності БКІ є ведення кредитної історії. Виконавець працює з Першим всеукраїнським бюро кредитних історій (ПВБКІ) та Українським бюро кредитних історій (УБКІ).

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МО КЕШ», що забезпечує функціональні можливостіі Платформи.

Договір позики – договір, за яким Інвестор передає у власність Позичальникові грошові кошти, а Позичальник зобов#39;язується повернути Інвестору таку ж суму грошових коштів (суму позики) та сплатити проценти за користування позикою. Договір позики укладається між Інвестором і Позичальником шляхом обміну електронними документами (повідомленнями), за допомогою Платформи. Порядок укладення договору Позики визначається Правилами.

Договір про надання інформаційно-технологічних послуг на Платформі МО КЕШ (надалі – Договір) – договір про надання Виконавцем Користувачеві послуг з розміщення на Платформі інформації про бажання отримати або надати позику іншому Користувачеві Платформи і укласти договір позики, а також надання Користувачам технологічних можливостей з обміну між ними інформацією та електронними документами.

Електронні дані (ЕД) – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов#39;язані та призначені для ідентифікації особи, яка надає ці дані. Даними в електронній формі, які ідентифікують особу, яка надала ці дані (відправника документа) є Логін та Пароль. Всі документи (повідомлення), в тому числі заявки, договори та ін., оформлені Користувачами на Платформі під своїм Логіном та Паролем визнаються Користувачами і Виконавцем як документи (повідомлення), які складені / погоджені / схвалені / підписані особою та є рівнозначними (мають однакову юридичну силу) з документами на паперовому носії. Визначення особи, яка надала до Платформи повідомлення (документ) та/або погодилася з будь-якою умовою, правилом, правочином на Платформі, здійснюється і підтверджується Виконавцем на підставі введених Користувачем при створенні цього повідомлення (документа) Логіна та Пароля.

Заявка – Заявки про надання позики та Заявки на отримання позики, розміщені на Платформі.

Заявка на отримання позики – пропозиція (оферта) Позичальника укласти договір позики з будь-яким зареєстрованим Інвестором, що розміщена на Платформі. Розміщення заявки на отримання позики здійснюється шляхом введення (відображення) Позичальником на Платформі істотних умов своєї оферти (сума, процент та строк позики, які бажає отримати Позичальник тощо), згідно Договору та Правил.

Заявка про надання позики – пропозиція (оферта) Інвестора укласти договір позики з будь-яким зареєстрованим Позичальником, що розміщена на Платформі. Розміщення заявки про надання позики здійснюється шляхом введення (відображення) Інвестором на Платформі істотних умов своєї оферти (сума, процент та строк позики, які бажає надати Інвестор тощо), згідно Договору та Правил.

Інвестор – Користувач Платформи, який бажає надати або надав позику Позичальнику.

Користувач – будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, яка уклала з Виконавцем Договір.

Кредитна історія – сукупність інформації про Користувача (Позичальника), що надана Бюро кредитних історій та відомостей про виконання ним зобов#39;язань за договорами позики на Платформі. Бюро кредитних історій надає інформацію щодо кредитів та дисципліни їх погашення, яку Бюро кредитних історій отримує від партнерів бюро: банків, страхових та лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів.

Крок інвестування на Платформі – сума, що може запропонувати Інвестор Позичальникам за розміщеними на Платформі Заявками на отримання кредиту, повинна бути кратна 500.

Логін – унікальне зареєстроване ім’я Користувача на Платформі, що складається з алфавітно- цифрового набору символів та призначене для ідентифікації та подальшої аутентифікації Користувача на Платформі. Логіном є адреса електронної пошти та/або номер мобільного телефону та/або інше обране ім’я Користувача.

Максимальна сума однієї позики не може перевищувати 500 000,00 грн. (п‘ятсот тисяч гривень 00 коп.).

Максимальна сума однієї інвестиції не може перевищувати 20 % (двадцять відсотків) від суми позики.

Мінімальна сума однієї інвестиції не може бути менше 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).

Мінімальна сума однієї позики не може бути менше 50 000,00 грн. (п’ятдесяти тисяч гривень 00 коп.).

Обліковий запис Користувача – електронная адреса, номер мобільного телефону Користувача, вказані Користувачем в реєстраційній формі при реєстрації на Платформі.

Особистий кабінет Користувача – ресурс на Платформі, як сукупність захищених сторінок, створених в результаті реєстрації Користувача, і доступних Користувачеві за умови введення Логіна та Пароля для розміщення персональних даних та документів Користувача, а також можливості вносити і редагувати інформацію про себе, отримувати повідомлення від інших Користувачів, розміщувати документи, стежити за станом виконання договорів позики та вчиняти інші дії від свого імені.

Платіжна система – партнер Платформи, який надає послугу щодо перерахування коштів за допомогою банківської карти. Умови роботи Платіжної системи розміщені на сайті Платформи у розділі «Партнери Платформи».

Платформа МО КЕШ (надалі – Платформа) - програмно – апаратний комплекс, що належить Виконавцю, та забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між Виконавцем та Користувачами, а також дозволяє Користувачу обмінюватися зі Сторонами повідомленнями (документами). Правила користування Платформою МО КЕШ (надалі – Правила) знаходяться на сайті Платформи. Правила є невід#39;ємною частиною Договору та є обов#39;язковими для виконання Користувачами.

Позичальник – Користувач Платформи, який бажає отримати або отримав позику від Інвесторів, які є Користувачами Платформи.

Пароль – секретний цифровий набір символів, призначений для можливості входу Користувача на Платформу та підтвердження вчинення особисто Користувачем усіх дій на Платформі. Пароль в парі з логіном ідентифікують Користувача на Платформі. Пароль обирається Користувачем особисто відповідно до загально-прийнятих правил створення надійних паролей.

Позика – грошові кошти Інвестора, які передані у власність Позичальника на умовах повернення такої ж суми грошей та оплати процентів за користування відповідно до Договору позики.

Рівень довіри Позичальнику - результат Скорингової моделі Платформи, що виражається в умовних одиницях (балах).

Рейтинг «Кваліфікація інвестора» - результат перевірки даних Користувача, що виражається в умовних одиницях (балах).

Сайт Платформи – www.mo.cash

Скорингова модель Платформи – математична модель, яка дозволяє дані Позичальника дорівняти до чисельного значення та розрахувати ймовірність успішного результату позики (повернення позики). Скорингова модель Платформи працює за принципом: чим більше інформації про себе надає Позичальник та наявності кредитної історії, що надана БКІ, та чим більше у нього належним чином виконаних договорів позики (наданих Інвесторами за допомогою Платформи) – тим вищий результат. Результат є динамічним та змінюється в залежності від об’єму наданої інформації. Результатом скорингової моделі є Рівень довіри Позичальнику. Рівень довіри носить виключно розрахунковий та суб’єктивний характер з боку параметрів Платформи і не може розцінюватися як підтвердження дійсної платоспроможності Позичальника. Рівень довіри Позичальнику не тягне за собою виникнення будь-яких правових наслідків.

Служба підтримки Платформи – підрозділ Платформи що забезпечує технічне функціонування сторінок Платформи контактні дані якої знаходяться на сайті Платформи у розділі «Контакти».

Сторони – сторони (окремо сторона) за будь-якими договорами, що укладаються між Виконавцем, Користувачами, партнерами Платформи.

Умови позики – сума, строк, процентна ставка та дати погашення суми позики та процентів за її користування.