Вход

У пошуках грошей - альтернативні джерела фінансування для малого бізнесу

19.02.2018 11:13

www.business.ua

У світі активно розвиваються альтернативні банківським механізми фінансування малого та середнього бізнесу. 

Гравці інвестиційного ринку пропонують суб’єктам малого та середнього бізнесу власні програми фінансування. Так, показовим прикладом може стати компанія з управління ак­тивами “Національний резерв”. Ідеться про створення нею двох фондів спільного інвестування, які об’єднали малих та середніх підприємців.

Сам собі кредитор

Певною аналогією створення інститутів спільного інвестуван­ня для юридичних осіб може слугувати об’єднання громадян у кредитні спілки для подальшого взаємного кредитування. “При­ватні підприємці, які не ство­рюють юридичних осіб, можуть об’єднуватися у кредитні спілки. Але більш розвинений бізнес — це все ж таки юридичні особи, для яких підходить форма ІСІ, в якому одні й ті ж особи інвесту­ють кошти, управляють ними та отримують фінансування для свого бізнесу”, — пояснює Олег Лиховид, голова наглядової ради КУА “Національний резерв”.

Наразі КУА управляє двома фондами, які з самого початку створювалися для підтримки компаній у двох регіонах, — “Роз­виток Тернопілля” та “Розвиток Запорізького краю”. Проте згодом до фондів приєднувалися ком­панії з інших регіонів України. Тепер обидва фонди об’єднують 26 організацій.

Реалізація цього проекту почалася близько двох років тому. За цей період капіталізація кожного фонду досягла близько 10 млн грн. Це стало можливим завдяки тому, що дохідність фондів не розподіляється між учасниками, а залишається для збільшення його капіталізації. Проте якщо компанія вирішить вийти з фонду і продати свою частку в ньому, вона враховува­тиме зміни вартості чистих ак­тивів, отриманого прибутку. Для фінансування невеликого бізнесу наявних у фондах коштів достат­ньо. “Наразі найбільший профі­нансований проект — це близько 2 млн грн. Зазвичай ідеться про менші суми — 0,3-1 млн грн.”, — зауважує пан Лиховид.

В даному випадку треба розу­міти, що для отримання фінан­сування від такого фонду треба спочатку увійти до кола співін­весторів, познайомитися з тими, хто вже є власником фонду, пройти певний відбір, підтверди­ти свою репутацію. На перший погляд, це зайві складнощі, проте, переконавшись у прийнятній репутації своїх учасників, фонд може запропонувати їм вигідніші умови фінансування, зважаючи на низькі ризики неповернення коштів. Це стає можливим тому, що на інвестиційну політику фондів впливають їх учасники, які у перспективі є і отримувача­ми кредитних коштів. За словами Олега Лиховида, ставка фінансу­вання фактично тримається на рівні депозитних ставок +1-2%.

Зараз це найреальніший меха­нізм впливу на вартість фінан­сування бізнесу. Інші способи завжди пов’язані з ускладненням механізму отримання фінансу­вання, підвищенням вимог до позичальників.

Фінансові агенти

Іншу модель фінансування про­ектів МСБ пропонують фінансові компанії. Прикладом може слугу­вати досвід компанії FinStream. За словами керівника проекту Сергія Сапатова, фінансова ком­панія дозволяє розвивати в Україні p2b- та b2b-кредитування. Наразі FinStream забезпечує фі­нансування для МСБ в обсязі до €200 тис., проте це не є жорстким лімітом. Якщо проект цікавий, а ризики мінімальні, сума може бути більшою, адже в роботі з МСБ треба бути готовим застосо­вувати індивідуальний підхід.

Сергій Сапатов визнає, що поки кредит фінансової компанії коштуватиме дорожче, ніж бан­ківський. Проте банки часто ви­користовують жорсткі формальні процедури, що позбавляють малий бізнес шансу на отримання коштів. Вони просто не в змозі відповідати вимогам банку та надати усі необхідні документи й довідки. Наприклад, багато банків просто не беруть до уваги управ­лінський облік підприємців або не хочуть мати справу з компаніями на самому початку їх діяльності. Фінансові компанії не настільки обмежені регуляціями і можуть виявити більше гнучкості в оцінці позичальників.

Фінансова компанія може кредитувати за рахунок власного капіталу, а також допомагати приватним інвесторам чи іншим юридичним особам у фінансуван­ні МСБ. Зараз простежується тен­денція до зацікавленості великого бізнесу у фінансуванні МСБ. У великих компаній є вільні кошти, які вони розміщують переважно на депозитах. Проте депозитні ставки знижуються, і цей інстру­мент втрачає свою привабливість. До того ж ніхто не скасовував соціальну складову. Багато бізнес­менів, які вже стали успішними, мають бажання допомогти тим, хто починає свій шлях у бізнесі.

У чому ж роль фінансової компанії? Вона фактично ви­ступає професійним посередни­ком. “Це той випадок, коли одні особи чи компанії мають вільні кошти і бажання їх інвестувати, а інші — потребують фінансування своїх проектів, — зазначає Сергій Сапатов. — Ми шукаємо проекти МСБ, оцінюємо їх, рейтингуємо, допомагаємо правильно струк­турувати”. Також фінансова компанія допомагає узгодити сторонам механізми, що гаран­туватимуть повернення грошей. “Можна брати до уваги рейтин­гові пороги, давати фінансування лише проектам з рейтингом не нижче певного рівня. Ніхто не скасовував й отримання майна у заставу”, — пояснює пан Сапатов.

До речи, результати у проекту FinStream вже є. “Ми запустили три проекти з ветеранами АТО. Один з них — це кредит на органі­зацію виробництва продуктів хар­чування, інший — фінансування запуску кав’ярні, третій — кредит на розвиток піцерії”, — розказує Сергій Сапатов. Прикладом b2b-кредитування може слугувати і співпраця проекту FinStream з компанією, що виробляє устатку­вання для крафтового пивоварін­ня. “Ця компанія має обладнання на продаж, а також фінансовий ресурс. Ми залучаємо ці кошти і, як фінансова компанія, видаємо кредит покупцям устаткуван­ня”, — зауважує пан Сапатов. Важливість участі фінансової компанії полягає у тому, що вона фактично бере на себе ризики не­повернення коштів і надає профе­сійний аналіз платоспроможності позичальника.

Альтернативна платформа

У світі з’являється все більше платформ альтернативного пошуку коштів для фінансуван­ня бізнес-проектів. Фактично формуються умови для розвитку й нова культура р2р- та р2b-кредитування чи інвестування. Такий сервіс ще нещодавно пропонував ПриватБанк, про­те останнього часу не афішує програму персональних інвес­тицій у бізнес третіх осіб. Проте з’являються інші гравці. Фактори, що сприяють цьому: здешевлення грошових переказів, можли­вість PSP-компаній тимчасово утримувати кошти на проміж­них рахунках, введення НБУ ескроу-рахунків, легалізація електронно-цифрового підпису, успішна робота бюро кредитних історій, наявність великої кількос­ті інформації з відкритих джерел та різноманітних баз даних. Все це дозволяє компаніям, які навіть не є фінансовими установами, застосовувати досвід та методики фінансового сектора для оцінки проектів МСБ та пошуку для них інвесторів чи кредиторів.

Прикладом такого сервісу може стати платформа MO CASH, що перебуває у проце­сі запуску з лютого поточного року. Ця платформа створена не фінансовою, а консалтинго­вою компанією, яка при цьому об’єднує колишніх топ- та ризик-менеджерів банківського сектора. “Ми створили умови для прямого фінансування малого бізнесу фізичними особами”, — говорить Світлана Скосирська, виконавчий директор MO CASH.

Як це працює? Позичальники проходять перевірку за методи­кою ЕБРР, що в умовах україн­ського ринку дає проблемність заборгованості на рівні 6%. Ком­панія MO CASH до цієї методики додала скоринг власної розробки, процедури перевірки власників бізнесу, вимоги до наявності у власників бізнесу, що потребує фінансування, активів у вигляді нерухомості, вимоги до репутації позичальників. За словами пані Скосирської, такий підхід дозво­лить знизити рівень “проблемки” до менш ніж 2%.

Передбачається, що сума кредитування, на яку можна роз­раховувати, виставивши власний проект на платформі, складатиме 50-500 тис.грн. Ставка — 25-35% річних залежно від оцінки проек­ту. Прямі договори між приват­ними особами — кредиторами та позичальником укладатимуться з використанням цифрового підпису. Кредит перераховувати­меться позичальнику після того, як на платформі буде зібрана уся необхідна сума.

“Інвестор отримує інформацію про бізнес і може обрати той про­ект, який йому зрозумілий чи у який він вірить. До того ж в разі сумнівів є можливість застрахува­ти фінансові ризики у страховій компанії”, — пояснює Світлана Скосирська.

Вигода MO CASH — комісійні від позичальника після отриман­ня ним усієї суми.

“Програма має формува­ти майбутнього українського інвестора, який свідомо оцінює ризики та є патріотом. Фінансу­вання бізнесу стимулюватиме економіку. Ми вже отримали перші інвестиції від приватного інвестора й готові виходити на новий рівень”, — зазначає пані Скосирська. До того ж, за її сло­вами, велику зацікавленість до співпраці з платформою виявили українські банки, які хотіли б продавати цю послугу в своїй мережі.


Автор:Юрій Гусєв 


Смотрите еще

Мар’яна Москва: Доступні фінанси для малого бізнесу07.02.2019 07:52Однією з найактуальніших проблем підприємств малого бізнесу є проблема фінансового забезпечення їх діяльності. Фінансування суб’єктів малого підприємництва здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Проте фінансування власними засобами через низькі товарообороти у більшості випадків не може забезпечити передумов для розширеного зростання.Провідна роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу належить комерційним позичальникам. Найбільш традиційним джерелом поповнення фінансових ресурсів підприємницьких структур виступає банківське кредитування. Однак кредитні ресурси для підприємств малого бізнесу є важкодоступними, а їх вартість – надто високою.Альтернативою банківському фінансуванню за таких умов можуть стати фінансові інструменти небанківських фінансово-кредитних установ, зокрема: краудфандинг, лізинг, венчурне фінансування та ін.Краудфандинг – відносно нове для України явище, але досить популярне у світі. Його характеризують як «фінансування натовпом». При використанні зазначеного способу фінансування підприємець залучає кошти не однієї особи, а отримує багато невеликих сум від різних людей – бізнес-ангелів або бейкерів. Робиться через онлайн-платформи, такі як Kickstarter, Etsy, де бізнес подає заявки на фінансування, а інвестори можуть вибрати ідеї, які вони хочуть підтримати. Серед усіх платформ краудфандингу найбільшою довірою характеризується Kickstarter. Вагомою перешкодою для українських підприємців є те, що деякі краудфандингові платформи мають обмежений список країн, резиденти котрих можуть створювати свої проекти.Широкого поширення у світі набули такі онлайн-платформи для кредитування підприємств, як:  Funding Circle, Kabbage, Lending Club або RenRen. З березня 2017 р. українські підприємства отримали змогу одержувати позики на платформі MO CASH. Через неї малий бізнес може розраховувати на позику в сумі до 500 тис. грн. терміном до 18 міс. без застави. Процентні ставки коливаються у межах 25-35% річних. Заявки на видачу кредитів через онлайн платформи розглядаються відносно швидко, а бюрократичні перепони зведено до мінімуму.Доволі зручним інструментом для підприємств малого бізнесу є лізинг – кредит, за умовами якого підприємство може придбати основні засоби виробництва без виведення оборотних коштів. У Польщі частка МСБ, що користуються лізингом, сягає 39%, у Німеччині – 34%, в Естонії – 32%. В Україні лізинг не набув широкого поширення – лише близько 4% малих підприємств використовує цей інструмент фінансування. Основним недоліком лізингу є те, що це доволі дорога форма майнового кредиту, оскільки лізингоодержувач має сплачувати лізингодавцеві сумарні платежі, що значно перевищують вартість об’єкта лізингу, до того ж передбачено авансовий платіж у розмірі до 30%, а іноді й більше, вартості об’єкта лізингу.Венчурне фінансування стосується малих підприємств, що працюють у наукомістких галузях економіки, спеціалізуються на проведенні наукових досліджень та інженерних розробках. Венчурний капітал переважно інвестують в ідею, проект з підвищеним рівнем ризику. Адресати венчурного капіталу – венчурні фірми, які не зобов’язані виплачувати відсотки і повертати отримані суми. Інтерес інвестора задовольняється придбанням прав на всі новації як запатентовані, так і безпатентні ноу-хау, а також отриманням прибутку від реалізації наукових технічних розробок.Велику роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу відіграють міжнародні фінансові організації. Отримати такий кредит непросто, але в результаті зазначеного виду фінансування можна одержати значні суми під помірні відсотки.Починаючи з 2016 р. вагому роль у кредитування підприємств малого бізнесу в Україні почав відігравати ЄБРР. В цей час було запущено програму  SBI (Small business initiative). Розраховувати на фінансування можуть усі компанії, річний оборот яких не перевищує €50 млн, а в штаті не більше 250 осіб. Банк надає українським компаніям також консультаційну, освітню, трансформаційну та експертну підтримку. В результаті фінансування проектів ЄБРР, через рік після їх завершення, 26% українських малих і середніх підприємств збільшили  дохід на 45%, 24% – збільшили продуктивність на 30%, 15% – розширили асортимент продукції, 13% – залучили фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне.Про фінансування підприємств малого бізнесу в Україні заявив також Німецько-Український Фонд (НУФ) – діє програма мікрокредитування та програма рефінансування аграрного сектора; Німецький державний банк розвитку (KfW), Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation). Створені ними програми, проекти та гранти можуть підтримати власників бізнесу під час економічної кризи, допоможуть знайти нові ринки збуту та перспективні напрямки діяльності, а також сприятимуть майбутнім бізнесменам при відкритті своєї справи.Мар’яна Москва – кандидат економічних наук, експерт з економічних питань Львівського центру розвитку малого бізнесу.По материалам Львівського центру розвитку малого бізнесуhttps://lv-center.com.ua/2019/01/17/finance-small-business/ Как инвестировать в малый бизнес 13.12.2018 02:18Редакция PaySpace Magazine продолжает спецпроект о том, как инвестировать средства в Украине. Куда вложить капитал (в депозиты, драгметаллы, ОВГЗ, недвижимость, бизнес, криптовалюты, акции), на какой срок размещать средства, и о каких рисках следует помнить — объяснят эксперты из разных отраслей. В этом интервью генеральный директор MO.Cash Сергей Гладченко рассказал, что следует знать об инвестициях в малый бизнес.   Какой минимальный капитал нужно иметь, чтоб начать инвестировать в малый бизнес? Если у Вас остается 3-5 тыс грн в месяц, то уже можно задуматься о дополнительном доходе. Если не вложить эти деньги, они разойдутся на мелочи. А так и деньги можно сохранить, и пассивный доход получить. Подобный инструмент предоставляет Платформа MO.Cash. Какую доходность обещает такое капиталовложение? На нашей платформе договор заключается между заемщиком и инвестором, деньги идут напрямую между ними и проценты оплачивает заемщик – собственник бизнеса напрямую инвестору. Процентная ставка одинакова как у заемщика, так и у инвестора — от 25 до 35% годовых. Но инвесторы могут по своему желанию застраховать финансовые риски – риски невозврата. А значит, доходность может снизиться на 4-5%. Какие риски при инвестировании в малый бизнес? Малые предприятия меньше, чем большие подвержены политическим рискам. Но риски всегда есть. Их надо изучать, взвешивать, диверсифицировать. Мы даем много информации о клиенте, его кредитной истории, бизнесе. Прежде, чем принимать решение, надо хорошо ознакомиться с информацией, возможно, подробно изучить заемщика и обязательно внести инвестируемую сумму маленькими частями в разные проекты. На что обращать внимание при выборе компании для инвестирования? На понятность бизнеса, местонахождение, возможность контролировать процесс развития. Обязательно надо ознакомиться с кредитной историей заемщика. Обратите внимание на категорию риска, которую присвоили проекту сотрудники платформы. Выбирайте наименьший риск. Наши специалисты имеют многолетний опыт кредитного анализа по лучшим европейским технологиям, по которым работают ЕБРР и НУФ и которые показали хороший результат. Как правильно выбрать сферу компании для инвестирования? Самым удачным будет выбор компании, в той отрасли, в которой вы считаете себя экспертом. Можно выбрать предприятие, которое находится недалеко от вашего места жительства или работы. Вы можете приобретать их товары или услуги и эти способствовать их и своему успеху. Обязательно почитайте информацию о тенденциях в отрасли, в которую собираетесь инвестировать, посмотрите, что пишут в интернете о данной компании, какие отзывы об уровне сервиса. Что следует учесть при оформлении документов? Для оформления инвестиции необходимо иметь банковскую карту, на которой есть деньги, и электронную цифровую подпись сертифицированного центра для подписания договоров. Сейчас многие банки предоставляют услугу по оформлению ЕЦП, есть специализированные центры. Мы работаем со всеми сертифицированными вариантами. Ну и конечно составление подобных договоров займа лучше оставить экспертам, а мы уже их полностью проработали, учитывая судебную практику. Как скоро можно рассчитывать на прибыль? По условиям работы платформы заемщик ежемесячно погашает проценты и сумму займа. То есть деньги начнут возвращаться с процентами с первого месяца. Иногда мы согласовываем отсрочку по возврату тела кредита на 3 месяца. Но процентов это никогда не касается. Проценты выплачиваются с первого месяца. Насколько высок процент того, что инвестиции не оправдают себя? Методика анализа заемщика, которую мы применяем, показала проблемность 6% в самые кризисные годы. Мы добавили свой скоринг и надеемся, что уровень дефолта не будет выше 2%. Как минимизировать потери при неправильном выборе компании для инвестирования? Страхование и диверсификация рисков. Не кладите все яйца в одну корзину. Лучше по 1 тыс в 10 проектов, чем 10 тыс в один. Не пожалейте расходов на страхование. В случае дефолта страховая компания покроет ваши затраты и сама будет взыскивать долги с заемщика Что о таком виде инвестиций говорит законодательство? Облагается ли доход налогом? Статья 1048 гражданского кодекса позволяет любому физическому лицу давать займы и получать по ним проценты. Естественно, со всех получаемым доходов мы должны уплачивать налоги. В своем личном кабинете инвестор найдет расчет суммы, которую надо уплатить за отчетный год. Какие еще варианты инвестирования в Украине вы бы посоветовали? На самом деле, в Украине достаточно высокий риск инвестирования, нужно хорошо взвешивать и понимать – дешевый сыр только в мышеловке. Чем выше предлагается доходность по инвестициям – тем выше риск его невозврата. Уметь рассчитывать и контролировать риски – вот задача которая стоит перед каждым человеком.По материалам - PaySpace Magazinehttps://psm7.com/money/kak-investirovat-v-malyi-biznes-sergej-gladchenko-mo-cash.html

Подписка на новости