Вход

У пошуках грошей - альтернативні джерела фінансування для малого бізнесу

19.02.2018 11:13

www.business.ua

У світі активно розвиваються альтернативні банківським механізми фінансування малого та середнього бізнесу. 

Гравці інвестиційного ринку пропонують суб’єктам малого та середнього бізнесу власні програми фінансування. Так, показовим прикладом може стати компанія з управління ак­тивами “Національний резерв”. Ідеться про створення нею двох фондів спільного інвестування, які об’єднали малих та середніх підприємців.

Сам собі кредитор

Певною аналогією створення інститутів спільного інвестуван­ня для юридичних осіб може слугувати об’єднання громадян у кредитні спілки для подальшого взаємного кредитування. “При­ватні підприємці, які не ство­рюють юридичних осіб, можуть об’єднуватися у кредитні спілки. Але більш розвинений бізнес — це все ж таки юридичні особи, для яких підходить форма ІСІ, в якому одні й ті ж особи інвесту­ють кошти, управляють ними та отримують фінансування для свого бізнесу”, — пояснює Олег Лиховид, голова наглядової ради КУА “Національний резерв”.

Наразі КУА управляє двома фондами, які з самого початку створювалися для підтримки компаній у двох регіонах, — “Роз­виток Тернопілля” та “Розвиток Запорізького краю”. Проте згодом до фондів приєднувалися ком­панії з інших регіонів України. Тепер обидва фонди об’єднують 26 організацій.

Реалізація цього проекту почалася близько двох років тому. За цей період капіталізація кожного фонду досягла близько 10 млн грн. Це стало можливим завдяки тому, що дохідність фондів не розподіляється між учасниками, а залишається для збільшення його капіталізації. Проте якщо компанія вирішить вийти з фонду і продати свою частку в ньому, вона враховува­тиме зміни вартості чистих ак­тивів, отриманого прибутку. Для фінансування невеликого бізнесу наявних у фондах коштів достат­ньо. “Наразі найбільший профі­нансований проект — це близько 2 млн грн. Зазвичай ідеться про менші суми — 0,3-1 млн грн.”, — зауважує пан Лиховид.

В даному випадку треба розу­міти, що для отримання фінан­сування від такого фонду треба спочатку увійти до кола співін­весторів, познайомитися з тими, хто вже є власником фонду, пройти певний відбір, підтверди­ти свою репутацію. На перший погляд, це зайві складнощі, проте, переконавшись у прийнятній репутації своїх учасників, фонд може запропонувати їм вигідніші умови фінансування, зважаючи на низькі ризики неповернення коштів. Це стає можливим тому, що на інвестиційну політику фондів впливають їх учасники, які у перспективі є і отримувача­ми кредитних коштів. За словами Олега Лиховида, ставка фінансу­вання фактично тримається на рівні депозитних ставок +1-2%.

Зараз це найреальніший меха­нізм впливу на вартість фінан­сування бізнесу. Інші способи завжди пов’язані з ускладненням механізму отримання фінансу­вання, підвищенням вимог до позичальників.

Фінансові агенти

Іншу модель фінансування про­ектів МСБ пропонують фінансові компанії. Прикладом може слугу­вати досвід компанії FinStream. За словами керівника проекту Сергія Сапатова, фінансова ком­панія дозволяє розвивати в Україні p2b- та b2b-кредитування. Наразі FinStream забезпечує фі­нансування для МСБ в обсязі до €200 тис., проте це не є жорстким лімітом. Якщо проект цікавий, а ризики мінімальні, сума може бути більшою, адже в роботі з МСБ треба бути готовим застосо­вувати індивідуальний підхід.

Сергій Сапатов визнає, що поки кредит фінансової компанії коштуватиме дорожче, ніж бан­ківський. Проте банки часто ви­користовують жорсткі формальні процедури, що позбавляють малий бізнес шансу на отримання коштів. Вони просто не в змозі відповідати вимогам банку та надати усі необхідні документи й довідки. Наприклад, багато банків просто не беруть до уваги управ­лінський облік підприємців або не хочуть мати справу з компаніями на самому початку їх діяльності. Фінансові компанії не настільки обмежені регуляціями і можуть виявити більше гнучкості в оцінці позичальників.

Фінансова компанія може кредитувати за рахунок власного капіталу, а також допомагати приватним інвесторам чи іншим юридичним особам у фінансуван­ні МСБ. Зараз простежується тен­денція до зацікавленості великого бізнесу у фінансуванні МСБ. У великих компаній є вільні кошти, які вони розміщують переважно на депозитах. Проте депозитні ставки знижуються, і цей інстру­мент втрачає свою привабливість. До того ж ніхто не скасовував соціальну складову. Багато бізнес­менів, які вже стали успішними, мають бажання допомогти тим, хто починає свій шлях у бізнесі.

У чому ж роль фінансової компанії? Вона фактично ви­ступає професійним посередни­ком. “Це той випадок, коли одні особи чи компанії мають вільні кошти і бажання їх інвестувати, а інші — потребують фінансування своїх проектів, — зазначає Сергій Сапатов. — Ми шукаємо проекти МСБ, оцінюємо їх, рейтингуємо, допомагаємо правильно струк­турувати”. Також фінансова компанія допомагає узгодити сторонам механізми, що гаран­туватимуть повернення грошей. “Можна брати до уваги рейтин­гові пороги, давати фінансування лише проектам з рейтингом не нижче певного рівня. Ніхто не скасовував й отримання майна у заставу”, — пояснює пан Сапатов.

До речи, результати у проекту FinStream вже є. “Ми запустили три проекти з ветеранами АТО. Один з них — це кредит на органі­зацію виробництва продуктів хар­чування, інший — фінансування запуску кав’ярні, третій — кредит на розвиток піцерії”, — розказує Сергій Сапатов. Прикладом b2b-кредитування може слугувати і співпраця проекту FinStream з компанією, що виробляє устатку­вання для крафтового пивоварін­ня. “Ця компанія має обладнання на продаж, а також фінансовий ресурс. Ми залучаємо ці кошти і, як фінансова компанія, видаємо кредит покупцям устаткуван­ня”, — зауважує пан Сапатов. Важливість участі фінансової компанії полягає у тому, що вона фактично бере на себе ризики не­повернення коштів і надає профе­сійний аналіз платоспроможності позичальника.

Альтернативна платформа

У світі з’являється все більше платформ альтернативного пошуку коштів для фінансуван­ня бізнес-проектів. Фактично формуються умови для розвитку й нова культура р2р- та р2b-кредитування чи інвестування. Такий сервіс ще нещодавно пропонував ПриватБанк, про­те останнього часу не афішує програму персональних інвес­тицій у бізнес третіх осіб. Проте з’являються інші гравці. Фактори, що сприяють цьому: здешевлення грошових переказів, можли­вість PSP-компаній тимчасово утримувати кошти на проміж­них рахунках, введення НБУ ескроу-рахунків, легалізація електронно-цифрового підпису, успішна робота бюро кредитних історій, наявність великої кількос­ті інформації з відкритих джерел та різноманітних баз даних. Все це дозволяє компаніям, які навіть не є фінансовими установами, застосовувати досвід та методики фінансового сектора для оцінки проектів МСБ та пошуку для них інвесторів чи кредиторів.

Прикладом такого сервісу може стати платформа MO CASH, що перебуває у проце­сі запуску з лютого поточного року. Ця платформа створена не фінансовою, а консалтинго­вою компанією, яка при цьому об’єднує колишніх топ- та ризик-менеджерів банківського сектора. “Ми створили умови для прямого фінансування малого бізнесу фізичними особами”, — говорить Світлана Скосирська, виконавчий директор MO CASH.

Як це працює? Позичальники проходять перевірку за методи­кою ЕБРР, що в умовах україн­ського ринку дає проблемність заборгованості на рівні 6%. Ком­панія MO CASH до цієї методики додала скоринг власної розробки, процедури перевірки власників бізнесу, вимоги до наявності у власників бізнесу, що потребує фінансування, активів у вигляді нерухомості, вимоги до репутації позичальників. За словами пані Скосирської, такий підхід дозво­лить знизити рівень “проблемки” до менш ніж 2%.

Передбачається, що сума кредитування, на яку можна роз­раховувати, виставивши власний проект на платформі, складатиме 50-500 тис.грн. Ставка — 25-35% річних залежно від оцінки проек­ту. Прямі договори між приват­ними особами — кредиторами та позичальником укладатимуться з використанням цифрового підпису. Кредит перераховувати­меться позичальнику після того, як на платформі буде зібрана уся необхідна сума.

“Інвестор отримує інформацію про бізнес і може обрати той про­ект, який йому зрозумілий чи у який він вірить. До того ж в разі сумнівів є можливість застрахува­ти фінансові ризики у страховій компанії”, — пояснює Світлана Скосирська.

Вигода MO CASH — комісійні від позичальника після отриман­ня ним усієї суми.

“Програма має формува­ти майбутнього українського інвестора, який свідомо оцінює ризики та є патріотом. Фінансу­вання бізнесу стимулюватиме економіку. Ми вже отримали перші інвестиції від приватного інвестора й готові виходити на новий рівень”, — зазначає пані Скосирська. До того ж, за її сло­вами, велику зацікавленість до співпраці з платформою виявили українські банки, які хотіли б продавати цю послугу в своїй мережі.


Автор:Юрій Гусєв 


Смотрите еще

MO.Cash и Hotline.finance признаны лучшими Финтех-стартапами Украины01.11.2018 12:12Украинские финтех-стартапы MoCash и hotline.finance выиграли гранты в размере $10 тыс. каждый от MetLife Foundation и американской венчурной компанией Village Capital. Эти два проекта были названы лучшими среди 10 стартапов-финалистов конкурса Financial Health Forum по результатам питчингов команд, которые проходили 31 октября в Unit.cityMO Cash — p-2-p-лендинговый маркетплейс для поиска прямого финансирования малого бизнеса как физлицами, так и другими кредиторами. Заемщики размещают на платформе свое портфолио и задачи, для решения которых им нужен кредит, а инвесторы выбирают интересный им проект и подходящие условия. Система мониторит все данные про компании-заемщиков, весь бизнес проверяется в соответствии с мировыми практиками финансового анализа, все договора подписываются ЭЦП. На проверку бизнеса уходит три дня, сбор средств длится до 14 дней. Стартап зарабатывает, получая 4% комиссии от заемщика в случае, если он получил инвестиции.hotline.finance — финтех-стартап, созданный в рамках холдинга hotline. Это маркетплейс, который объединяет финансовые продукты банков, кредитных организаций и страховых компаний. Пользователь платформы может сравнить, выбрать и оформить нужный финансовый продукт онлайн. Сервис аккумулировал данные про 81 украинский банк и 19 микрокредитных организаций.Основная цель конкурса, организованного MetLife Foundation и американской венчурной компанией Village Capital при поддержке Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) и инновационного парка Unit.city, — развитие украинской финтех-экосистемы и улучшение финансового благополучия и финансовой грамотности украинцев.https://delo.ua/business/ukrainskie-finteh-startapy-poluchili-20-tys-ot-a-347507/?fbclid=IwAR2DG10il4MmLF0WotxyAiO4Hg8LdAahCHmpN-AtjYIBIfWqYcQ-JNGxaskУ нас погашен первый выданный займ!25.05.2018 03:54Чуть более года назад к нам обратилась Инна Юрченко – собственник и управляющая ООО «Теамо» - сеть магазинов декора. Средства были необходимы для закупки сырья «сад-огород» на коллекцию весна-лето. Это был наш первый опубликованный займ, на который мы успешно собрали финансирование. Сегодня Инна осуществила последний платеж по графику возврата. Она и ее инвесторы остались довольны. Решила и дальше развивать свой бизнес с нами, а это вдохновляет и означает, что мы с Вами движемся в правильном направлении.Комментарий от Инны:«Год назад оформила займ с помощью МоКеш. Уже погасила. Мне понравилось! Это удобно - быстро и выгоднее, чем в банке. Буду повторно обращаться, сейчас готовлю документы. Спасибо ребятам и всем-всем инвесторам, которые меня поддержали!»

Подписка на новости